20 January 2021 – Midweek Prayer Meeting Guide

Home » Ellinwood Updates » 20 January 2021 – Midweek Prayer Meeting Guide
20 January 2021 – Midweek Prayer Meeting Guide

God’s Words Restore

Jeremiah 30:17
II Corinthians 5:17

Mula pa noong 1982, ang Pilipinas ay nagdiriwang na ng kahalagahan ng Biblia, sa ating buhay bilang isang pamayanan. Ang mga Kristiyanong Iglesiya ay nagkakaroon ng makahulugang pagdiriwang upang ipahayag ang mga taunang tema. Hinihikayat ang mga mananampalataya na ipahayag ang kanilang mga buhay na patotoo kung paanong ang Salita ng Diyos ay nagpapabago at nagbibigay kapangyarihan hindi lamang sa kanilang buhay espirituwal, kundi maging sa buhay ng ating pamayanan….

“The National Bible Month reminds the Filipino people of the primacy of God’s Word over their lives and decisions. If we want to see true development and lasting change in our lives as a people and as a country, then we need to follow the Word’s statutes and obey its precepts. Truly, what the world needs now is God’s Word–the Bible!”

Napakaligaya kung ang ating mga buhay ay mayroong patuloy na paglago sa wangis ni Jesus, at tayo ay “consistent” sa ating patotoo. Ngunit, kung may panahong tayo ay maaaring “off the mark” at medyo sumasablay, kay-inam alalahanin na ang Biblia, ang buhay na Salita ng Diyos, ay siyang tunay na maghahayag ng Diyos na Manlilikha, Tagapagligtas, at Patnubay. Without fail, God’s Word will meet someone at life’s crossroad and that person will truly encounter the living God, through His living Word.

DOWNLOAD LINKS