21 April 2021 – Midweek Prayer Meeting Guide

Home » Ellinwood Updates » 21 April 2021 – Midweek Prayer Meeting Guide
21 April 2021 – Midweek Prayer Meeting Guide

Huwag Kang Mangamba

John 6:16-24

Ang ating pagbubulay ngayong gabi ay halaw mula sa Ebanghelyo ayon kay Juan na nagtala sa pitong miracles or signs na ginawa ni Jesus sa Kanyang pagmiministeryo. Ang aral tungkol sa paglalakad sa ibabaw ng tubig ni Jesus, ay ikalima sa pitong himala na Kanyang ginawa, kung saan, makikita ang mga alagad na naglayag sa lawa without Jesus, hindi na nila siya hinintay mula sa kung saan ito nagtungo at ang mga alagad ay lumulan sa bangka patawid sa Capernaum at sa gitna ng kanilang paglalayag ay lumakas ang hangin at lumaki ang alon.Aside sa tila bagyo na binubuno ng mga alagad sa gitna ng laot ay nagdala din ng matinding takot sa kanila ang makita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig- kung saan ay ayon sa ating teksto ay palapit sa kanilang bangka, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanila, “Huwag kayong matakot, Ako ito!”

Malinaw na ang takot ay dumarating sa ating mga tao kapag wala sa atin ang Panginoon. Hindi natin siya kasama. When we seek to row the boat of our lives apart from the presence and guidance of God- dahil dito, nakakasalubong tayo sa ating paglalayag ng malalakas na bagyo at hangin na nagdadala sa atin ng ibayong takot, ngunit salamat sa Diyos dahil sa mga pinagdaraanan nating bagyo ng buhay, Jesus comes to us, He comes to us, sa gitna ng madilim na yugto ng buhay ngtao, ng takot, uncertainty, griefs, disappointments, loneliness, despair and need, na siyang dinadala ng pandemya sa atin ngayon.

DOWNLOAD LINKS